Anglia
Szkocja
Irlandia Pn.
Walia
Irlandia
Norwegia
Holandia
--------------
Wszystkie krajeREGULAMIN IMPERIAL


Regulamin świadczenia usług pośrednictwa przez IMPERIAL, w zatrudnieniu obywateli polskich za granicą

§ 1.
WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. IMPERIAL – agencja pośrednictwa pracy prowadzona przez Bartosza Chojnackiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą IMPERIAL Agencja Pośrednictwa Pracy i Usług, z siedzibą w Koszalinie (75-037), ul. Zwycięstwa 40, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego nadany numer NIP 669-186-43-20; nr certyfikatu: 3921b;
2. ZLECENIODAWCA - osoba fizyczna, korzystająca z usług agencji pośrednictwa pracy IMPERIAL;
3. USTAWA - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645);
4. REGULAMIN - regulamin świadczenia przez agencję pośrednictwa pracy IMPERIAL usług pośrednictwa w zatrudnieniu obywateli polskich za granicą;
5. PRACODAWCA ZAGRANICZNY- podmiot zagraniczny, który oferuje zatrudnienie dla obywateli polskich za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy IMPERIAL.

§ 2.
WYBÓR OFERTY

1. Wszystkie aktualne oferty pracy są zamieszczane na stronie internetowej IMPERIAL pod adresem http://www.imperial.org.pl.
2. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z ofertami pracy i wybrania oferty, do której chce aplikować.
3. Zleceniodawca jest zobowiązany sprawdzić, czy wybrana przez niego oferta jest aktualna oraz jakie wymagania stawia Pracodawca.
4. Jeżeli Zleceniodawca spełnia warunki oferty i decyduje się na podjęcie pracy, to w tym celu powinien złożyć aplikację do pracy.
5. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy Zlecenia z IMPERIAL, której przedmiotem jest świadczenie usług pośrednictwa w zatrudnieniu Zleceniodawcy, przez Pracodawcę zagranicznego.
6. W ramach Umowy, o której mowa w ust 5., IMPERIAL uzyska dla Zleceniodawcy, który spełnia wymagania wynikające z oferty pracy i wybranego przez Pracodawcę zagranicznego, imienne potwierdzenie zatrudnienia, bezpośrednio od Pracodawcy zagranicznego, tj. dokument "Confirmation Of Employment", na mocy którego Zleceniodawca będzie zatrudniony na legalną umowę o pracę, wg prawa kraju Pracodawcy.
7. Umowa Zlecenia, o której mowa w ust 5., jest realizowana na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
8. Dokumentacja zagranicznego kontraktu jest uznawana przez polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

§ 3.
APLIKACJA DO PRACY
(otwarcie i realizacja Zlecenia - złożenie aplikacji do pracy)

1. Zleceniodawca, aby złożyć aplikację do pracy musi wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej IMPERIAL pod adresem http://www.imperial.org.pl i załączyć CV w języku angielskim.
2. Aby przystąpić do wypełnienia formularza należy kliknąć na przycisk "APLIKUJĘ PO ANGIELSKU" (przycisk ten znajduje się na dole oferty).
3. Zanim Zleceniodawca przystąpi do wypełnienia formularza, powinien upewnić się, że jego CV jest odpowiednio przygotowane, nie zawiera błędów merytorycznych i językowych. Jest to wizytówka Zleceniodawcy, którą widzi Pracodawca i na tej postawie, dokonuje pierwszej oceny.
4. CV Zleceniodawcy powinno zawierać aktualne dane kontaktowe, zdjęcie, dokładny opis przebiegu kariery zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanych dotychczas prac związanych z ofertą, do której jest składana aplikacja.
5. Po wypełnieniu formularza aplikacyjnego należy kliknąć na przycisk "WYŚLIJ APLIKACJĘ" (przycisk ten znajduje się na dole formularza).

§ 4.
DECYZJA PRACODAWCY
(finalizacja Zlecenia - uzyskanie "Confirmation Of Employment")

1. Na podstawie aplikacji przesłanej przez Zleceniodawcę do Imperial, Pracodawca zagraniczny podejmuje decyzję w sprawie zatrudnienia Zleceniodawcy.
2. Pracodawca zagraniczny, w wyniku pozytywnej analizy kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej Zleceniodawcy, przekazanej przez IMPERIAL, wystawia imienny dokument "Confirmation Of Employment", który przesyła do IMPERIAL i na tej podstawie następuje wyjazd Zleceniodawcy do pracy za granicą.
3. Pracodawca zagraniczny może również, przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu, podjąć próbę bezpośredniego kontaktu ze Zleceniodawcą, np. w celu przeprowadzenia interview.
4. Niezwłocznie po otrzymaniu od Pracodawcy zagranicznego imiennego dokumentu "Confirmation Of Employment", IMPERIAL przesyła ww. dokument Zleceniodawcy, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po przesłaniu przez IMPERIAL Zleceniodawcy "Confirmation Of Employment", tj. po spełnieniu świadczenia, Zleceniodawca utraci prawo odstąpienia od niniejszej Umowy.
5. Zleceniodawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin potwierdzić podjęcie pracy zgodnie z otrzymanym dokumentem "Confirmation Of Employment" oraz udokumentować podróż do miejsca zatrudnienia, tj. wykupić bilet wybranym środkiem lokomocji i kopię przesłać elektronicznie do Imperial.
6. W ciągu 48 godzin Zleceniodawca zobowiązany jest podpisać z Imperial ustawową Umowę o skierowaniu do pracy za granicą, określając sposób zawarcia tej Umowy.

§ 5.
WYJAZD DO PRACY

1. Wyjazd do pracy następuje na podstawie Umowy o skierowaniu do pracy za granicą, wg obowiązującej obywateli polskich Ustawy, która formułuje, że osoby kierowane do pracy za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy, zobowiązane są do podpisania umowy cywilno-prawnej o skierowaniu, przed wyjazdem do pracy.
2. Umowy o skierowaniu zawierane są bezpośrednio w biurze IMPERIAL w Koszalinie lub korespondencyjnie. Wybór opcji należy do Zleceniodawcy.
3. W przypadku wybrania formy korespondencyjnej, umowa do podpisu wysyłana jest przez IMPERIAL pocztą kurierską na wskazany przez Zleceniodawcę adres w Polsce. Opłata za przygotowanie, przesłanie, dostarczenie i odbiór umowy przez kuriera wynosi 40,00 zł brutto. Opłatę tę ponosi Zleceniodawca.
4. Oprócz Umowy o skierowaniu do pracy za granicę, IMPERIAL dołączy do wypełnienia przez Zleceniodawcę dokumenty związane ze skierowaniem do pracy za granicą, objęte ofertą, w tym Deklarację jakościowej pracy, Oświadczenie o niekaralności.
5. W niektórych przypadkach dokumentacja tłumaczona jest dla Pracodawcy na język angielski. Wówczas w ofercie pracy zamieszczona jest stosowna informacja z wyszczególnionymi kosztami tłumaczenia, które ponosi Zleceniodawca.
6. Przed wyjazdem z Polski Zleceniodawca otrzymuje od IMPERIAL niezbędny pakiet informacji:
a) standardy zatrudnienia objęte Umową o skierowaniu do pracy za granicę: nazwa i adres pracodawcy zagranicznego, stanowisko pracy, długość zatrudnienia, wynagrodzenie, ilość godzin pracy, świadczenia socjalne;
b) dodatkowe udogodnienia, nie objęte Umową: wskazówki dotyczące podróży i odbioru przez Pracodawcę, opcje zakwaterowania, wyżywienia.

§ 6.
WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

1. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z zawarciem przez Zleceniodawcę Umowy Zlecenia z IMPERIAL, której przedmiotem jest świadczenie usług pośrednictwa w uzyskaniu przez Imperial potwierdzenia zatrudnienia dla Zleceniodawcy, u Pracodawcy zagranicznego. Zleceniodawca, jako strona Umowy, zobowiązuje się do podjęcia pracy u Pracodawcy zagranicznego na warunkach określonych w Umowie Zlecenia.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust 3 i § 5 ust 5 Zleceniodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu wykonania przez IMPERIAL Umowy Zlecenia na rzecz Zleceniodawcy. Koszty realizacji Zlecenia pokrywa Pracodawca zagraniczny, u którego Zleceniodawca podejmuje pracę, zatrudniający Zleceniodawcę.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Zleceniodawca może odstąpić od umowy zlecenia, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust 7.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zleceniodawca musi poinformować IMPERIAL o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. faksem lub droga elektroniczną. Zleceniodawca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór dostępny jest pod adresem intrenteowym: http://www.imperial.org.pl/wzor-oswiadczenia.pdf).
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Zleceniodawca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Zleceniodawcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. IMPERIAL niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy potwierdza Zleceniodawcy drogą e-mail otrzymanie oświadczenia.
7. IMPERIAL przystąpi do realizacji Umowy Zlecenia po upływie 14- dniowego terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że Zleceniodawca przed upływem tego terminu złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przez IMPERIAL w trybie "od zaraz", tj. przed upływem 14-dniowego terminu.
8. Po spełnieniu świadczenia przez Zleceniobiorcę, tj. po uzyskaniu przez IMPERIAL potwierdzenia zatrudniania "Confirmation Of Employment" i przekazaniu przez IMPERIAL "Confirmation Of Employment" pocztą elektroniczną dla Zleceniodawcy, Zleceniodawca traci prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust 3.


§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin został wprowadzony przez IMPERIAL z dniem 11 listopada 2023 r. Wszelkie zmiany Regulaminu są wprowadzone przez ich ogłoszenie na stronie internetowej IMPERIAL prowadzonej pod adresem http://www.imperial.org.pl. Sprawy sporne pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Imperial w Koszalinie.


 
NIE MASZ CV?


CV PO ANGIELSKU ZA 99 ZŁ